top of page

בית יד לבנים  רמת ישי

תחרות בשיתוף פעולה עם ארביג'אז אדריכלים

הצעת התכנון כוללת שני אפיונים מרכזיים: האחד, מבנה המהווה נקודת ציון חדשה עבור היישוב וסביבתו, בעל שפה אדריכלית ברורה וחזקה ומאפיינים ייחודיים. המאפיין השני, מבנה המכבד את סביבתו: המבנה משתלב בטופוגרפיה, משלב פונקציות שימושיות בגג המבנה וחצרותיו ותואם את קנה המידה של הסביבה הבנויה.
המבנה כולל ספריה, חדרי פעילות, אמפי תיאטרון וחצרות פנימיים לפעילות.
הגג הירוק מהווה שטח ציבורי פתוח אשר מאפשר פעילות חוץ וטיול בין רחוב הארז לחורשת הנופלים הנמוך ממנו. גג זה מביט אל החצרות הפנימיים וצופה אל רחבת הטקסים וחורשת הנופלים הבניין המוצע משתמש בעקרונות בני קיימא שמשווים לו חזות נעימה המשתלבת בנוף, ומאפשרים לו להיות יעיל מבחינה אנרגטית וצנוע בהשפעה שלו על הסביבה.
הגגות הירוקים אשר בנוסף ליתרונם הנופי ולשימושים הפונקציונאליים שהם מקנים בפרויקט זה, תורמים להשהיית מי נגר עילי והפחתת העומס על מערכות הניקוז, מסננים רעלים ומזהמים מהאוויר וממי הגשם, מספקים בידוד תרמי עבור המבנה ובכך שומרים על טמפרטורה נוחה בחללי הפעילות ומסייעם בצמצום תופעת איי חום עירונים. הבניין מהווה מעין ""ספוג" לקולות ולרעשים שסביבו וכך ניכרת גם התרומה של הגגות הירוקים לצמצום רמת האקוסטיקה הסביבתית.

bottom of page