top of page

קמפוס שנקר  רמת גן

תחרות בשיתוף פעולה עם אדר' בתיה סבירסקי מלול וארביג׳אז אדריכלים

הפרויקט הוצע במסגרת תחרות אדריכלים מוזמנים בשנקר, לתכנון תכנית אב לקמפוס ותוספת בניין לימודי מוסמכים על שם דוד עזריאלי. הפתרון המוצע שוזר את עצמו לקונטקסט שלו על ידי שילוב בין רבדים שונים המרכיבים את הקשרו, ויוצר "פרויקט עם נוכחות ארכיטקטונית משמעותית", כדברי חבר השופטים. תכנון קמפוס שנקר, כאקדמיה בעלת שם עולמי לאופנה ועיצוב, מהווה הזדמנות ייחודית למימוש הרעיון של שיתוף פעולה בין עיצוב, ארכיטקטורה והנדסה, תוך יצירת קשר ממשי עם התעשייה ושימוש בידע טכנולוגי מתקדם.

הבניין ללימודי מוסמכים מתייחס לקונטקסט במספר רבדים: מההיבט האקלימי, במיקומו באתר, בבחירת חומרי המבנה, ובאפיונו הצורני המאפשר את פיתוחו כבניין בר קיימא. הפרויקט מתחבר להקשר האורבני שלו כשער לקמפוס החדש וכמתווך בין הקמפוס והשכונה. הפרויקט משתמש בקונטקסט הפרוגרמאתי שלו באופן בו הוא פועל פנימה ואורג מחדש את הרקמה המבנית של הקמפוס הנוכחי. התכנון הקפיד לקיים את מגוון החיים האקדמיים המתנהלים בקמפוס כבית ספר להנדסה ולעיצוב גם יחד. מתוך השאיפה ליצור אוירה אינטרדיסציפלינרית בין המחלקות השונות לעיצוב ולהנדסה, ובין לימודי הסמכה ולימודי מוסמכים הארגון הפרוגרמאתי של מבנה בית הספר למוסמכים על שם עזריאלי מקיים דיאלוג מתמיד, של מבט ותנועה, בין המחלקות השונות, אזורי מפגש וחשיפה וקשר עם הסביבה.

הפרויקט זכה במקום השני בתחרות.

bottom of page