top of page

6 גני ילדים  צור יצחק

תכנון 6 כיתות גן במבנה אחד, שייבנו בשני שלבים, 3 גנים בכל פעם, בישוב צור יצחק

האתר ההררי הוביל לתכנון של מבנה אשר חלקו העליון מתחבר לחניה קיימת של בית הספר הסמוך ואילו בחלקו התחתון תוכננה כניסה נוספת המתחברת לשביל הפנים ישובי.

bottom of page